Η μισή Χαλκιδική κινδυνεύει από πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με τους χάρτες του ΥΠΕΝ

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών κινδύνων πλημμύρας για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας από την ειδική γραμματεία υδάτων του ΥΠΕΝ.
Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας έχουν συνταχθεί για τα τμήματα των ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων και λιμνών που περιλαμβάνονται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών, όπως προέκυψαν από την προκαταρκτική αξιολόγηση.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η ολοκλήρωση της κατάρτισής τους είναι ιδιαιτέρως σημαντική, δεδομένου ότι διερευνούν την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια:
Χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόμενων με ενδεικτική περίοδο επαναφοράς πλημμύρας τα 1000 χρόνια.
Πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, με πιθανή περίοδο επανάληψης τα 100 χρόνια, και πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ανάλογα με την περίπτωση, δηλαδή συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, με ενδεικτική περίοδο επαναφοράς τα 50 χρόνια.
Σημειώνεται ότι οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίζονται, όπου χρειάζεται, και για άλλες αιτίες, όπως πλημμύρες από τη θάλασσα ή πλημμύρες από υπόγεια ύδατα.
Στους χάρτες αυτούς απεικονίζεται η επιφάνεια κατάκλισης από το νερό, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής και πληροφορίες για τους χρόνους άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών που κατακλύζονται.
Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας περιγράφουν τις δυνατές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις πλημμύρες χαμηλής/μέσης/υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, και διαμορφώνονται με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:
Ενδεικτικό αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν, τύπους οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγούν, εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση της γύρω περιοχής σε περίπτωση πλημμύρας, προστατευόμενες περιοχές που ενδέχεται να πληγούν.
Παράλληλα, παρέχονται και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες, όπως η επισήμανση των ζωνών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που μπορεί να προκαλέσουν ροή λάσπης ή κατολισθήσεις, καθώς και πληροφορίες για άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης.

Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας
Οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας (flood risk maps) καταρτίστηκαν στις ακόλουθες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012):

Οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου του ΥΔ10 είναι οι ακόλουθες:

  • GR10RAK0002 Παραθαλάσσια ζώνη περιοχής Αγ. Νικολάου
  • GR10RAK0003 Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ν. Μουδανιών, Αγ. Μάμα και βόρειου τμήματος χερσονήσου Κασσάνδρειας Χαλκιδικής
  • GR10RAK0004 Χαμηλή ζώνη λεκάνης ρέματος Ν. Ηρακλειάς – Ν. Καλλικράτειας
  • GR10RAK0005 Παραθαλάσσια ζώνη Επανομής
  • GR10RAK0007 Χαμηλή ζώνη περιοχή Ξηροποτάμου λεκάνης λίμνης Βόλβης
  • GR10RAK0008 Χαμηλή ζώνη λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, χαμηλή ζώνη Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας
  • GR10RAK0009 Κατάντη ρους π. Χαβρία

Οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας καταρτίστηκαν σε κλίμακα 1/25 000 για τις ποτάμιες ροές και τα λιμναία ύδατα, για πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, περιόδων επαναφοράς Τ = 50, 100 και 1000 ετών. Σκοπός της σύνταξης των χαρτών αποτελεί η παρουσίαση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών στον πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά, εντός των περιοχών κατάκλισης όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση.

Επιπλέον των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας, διατίθενται χάρτες σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος (κλ. 1/300 000) όπου παρουσιάζονται:

– η αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα (Vulnerability)  στον πληθυσμό, στις οικονομικές δραστηριότητες, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά,

– η ένταση της πλημμύρας (Hazard),

– η συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων της πλημμύρας (Risk),

– η τρωτότητα σε εδαφική διάβρωση.