Αγώνας δρόμου για πίστωση της ενίσχυσης κτηνοτρόφων πριν βγει ο Δεκέμβριος

Σφίγγουν τα χρονικά περιθώρια προκειµένου να πιστωθεί έγκαιρα, δηλαδή µέσα στο ∆εκέµβριο, η επιδότηση για την αγορά ζωοτροφών, µε το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου να έχει πλέον παρέλθει και την πλατφόρµα υποβολής των αιτηµάτων ενίσχυσης µέσω του Μέτρου 22, να παραµένει κλειστή.

Αγώνας δρόμου για να πιστωθεί η επιδότηση  αγοράς ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους πριν βγει ο Δεκέμβριος

Οι πληροφορίες θέλουν το σύστηµα να ανοίγει µέσα στα επόµενα 24ωρα. Προ ολίγων ηµερών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, είχε αναφέρει σε αγρότες που συνάντησε στο Κιλελέρ, στο πλαίσιο των ενηµερωτικών ηµερίδων για τη νέα ΚΑΠ, ότι η πλατφόρµα θα άνοιγε την εβδοµάδα που µας πέρασε, ωστόσο µέχρι τη στιγµή που γράφονταν οι γραµµές δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση, η όλη υπόθεση ντύνεται χωρίς προφανή λόγο ένα ασφυκτικό πέπλο, αφού η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα χρειαστεί να συµπιεστεί προκειµένου να προλάβουν οι διαχειριστικές αρχές να ολοκληρώσουν και τους διασταυρωτικούς ελέγχους πριν φύγει η εντολή πληρωµής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τις τράπεζες.

Σηµειωτέον, µετά τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης και προκειµένου να ενταχθούν στο µέτρο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ), αίτηση στήριξης πληρωµής µε την οποία δηλώνουν ότι:

  • δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηµατοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραµµα, ή/και δεν έχουν ήδη λάβει οικονοµική ενίσχυση για το σύνολο ή µέρος της προτεινόµενης Πράξης ή
  • έχουν λάβει σχετική στήριξη για συγκεκριµένο καθεστώς στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσµενείς επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το εν λόγω ποσό συµπληρώνεται βάσει παραµετρικού αρχείου, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς µέσω του ΠΣ, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης – πληρωµής, καθώς και η εµπρόθεσµη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιηµένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.

Οι υποψήφιοι µπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν µέρει την αίτηση στήριξης-πληρωµής, µέσω του ΠΣ, ακόµη και µετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία που προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στα ανωτέρω σηµεία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µια εκµετάλλευση µε 101 έως 150 αιγοπρόβατα, τυγχάνει ενίσχυσης 800 ευρώ, εφόσον βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα ή 920 ευρώ αν βρίσκεται στη νησιωτική. Για τον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού των ενήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συµπεριλαµβανόµενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Υπενθυµίζεται ότι οι εκµεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να τεκµηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών µεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ, διαφορετικά η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 520 ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται για εκµεταλλεύσεις µε έως 100 κεφάλια.

Πηγή: www.agronews.gr