Εβδομάδα πληρωμών για όλα όσα έχουν μείνει πίσω, επιστράτευση στη Δομοκού

Σε επιστράτευση κλήθηκαν αρκετοί στα κεντρικά της ∆οµοκού προκειµένου να γίνουν το δυνατόν συντοµότερα οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι για προλάβουν τον στόχο που έχει τεθεί για έναρξη των τελευταίων πληρωµών που εκκρεµούν από την περυσινή χρονιά µέχρι την ερχόµενη Παρασκευή.

Όλος ο διοικητικός µηχανισµός του Οργανισµού Πληρωµών έχει «σηκώσει τα µανίκια», ωστόσο ακόµα δεν είναι βέβαιο αν θα βγουν οι χρόνοι. Σε κάθε περίπτωση, µέχρι την Παρασκευή 30 του µήνα θα πρέπει να έχουν γραφτεί στο σύστηµα, προς αποφυγήν των κοινοτικών καταλογισµών, δηλαδή ποινής χιλιάδων ευρώ για τη χώρα µας και κάλυψης των ποσών αυτών µε εθνικά χρήµατα, όλες οι εκκρεµότητες της περσινής χρονιάς, ενώ δεν αποκλείεται οι πιστώσεις να γίνουν και σταδιακά.

Στις εκκρεµότητες οι περιπτώσεις παραγωγών των οποίων οι δηλώσεις χτύπησαν στις επιλεξιµότητες και δεν έχουν ακόµα πληρωθεί, οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων και ειδικά µε αυτές που σχετίζονται µε κληρονοµιές ή ενοικίαση, οι περιπτώσεις µε αγροτεµάχια που ήταν στο monitoring, για τα οποία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αφορά περισσότερο την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σχετίζονται µε την ειδική ενίσχυση βάµβακος, αλλά και τη βασική και το πρασίνισµα για όσες εκτάσεις ήταν στον έλεγχο. Ακόµα, εν αναµονή βρίσκεται και η εξόφληση των Βιολογικών και των Σπάνιων Φυλών, που θα έπρεπε να είχε γίνει από τον Φεβρουάριο ή έστω µέσα στον Μάρτιο, αλλά και κάποιες από τις συνδεδεµένες, µε πιο σοβαρή αυτή του βόειου κρέατος, για την οποία έχει ανακοινωθεί και µια οριζόντια συµπληρωµατική πληρωµή προς όλους τους κτηνοτρόφους, αφού προηγηθεί επαναπροσδιορισµός του τελικού αριθµού των  ζώων και της τιµής ενίσχυσης

∆ιορθώσεις µε αιτήµατα επιλεξιµότητας για αργότερα

Εν τω µεταξύ, συνεχίζεται η υποβολή αιτηµάτων επιλεξιµότητας και ένταξης σε Περιφέρεια των αιτήσεων έτους 2022, γεγονός που σηµαίνει ότι κάποιες περιπτώσεις δεν θα συµπεριληφθούν στην επερχόµενη πληρωµή και θα µεταφερθούν -στην καλύτερη περίπτωση-για τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα αιτήµατα επιλεξιµότητας, δυνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί διαφωνούν µε τον καθορισµό της επιλεξιµότητας του αγροτεµαχίου τους, ενώ υπογραµµίζεται ότι τίθενται προς εξέταση µόνο τα αγροτεµάχια που εµφανίζουν τον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση (προ αποµείωσης) είναι µικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και εφόσον η εν λόγω ένσταση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ΕΑΕ 2022.

Η ένσταση επιλεξιµότητας υποβάλλεται αµιγώς ηλεκτρονικά και πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα ό,τι αφορά την «Ένσταση Επιλεξιµότητας», το ΑΦΜ του παραγωγού και  το α/α αγροτεµαχίου για το οποίο αιτείται την αλλαγή της επιλεξιµότητάς του.

Όσον αφορά τα αιτήµατα ένταξης σε περιφέρεια, γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν νεοεισερχόµενα στο ΟΣ∆Ε αγροτεµάχια, που εµπίπτουν σε Ενότητες Αναφοράς µε µηδενική περιφέρεια αγρονοµικών κριτηρίων, επανελέγχονται στο ΟΠΣ και εξετάζονται από τις κατά τόπους αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των κριτηρίων ένταξης που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ στο έτος αναφοράς για το ΣΑΑ 2013.Περιπτώσεις αγροτεµαχίων που ελέγχθηκαν τα προηγούµενα έτη και απορρίφθηκαν δεν επανεξετάζονται, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου.

Πηγή: www.agronews.gr