Μεγάλη η συμμετοχή για ενίσχυση ειδικής θρέψης, συνδυασμοί στο χωράφι για πριμ 15 ευρώ σε περισσότερους

Μεγάλη καταγράφεται η συµµετοχή των αγροτών στην ειδική ενίσχυση των eco-schemes για τη χρήση παρεµποδισµένων ή βραδείας αποδέσµευσης λιπασµάτων και προϊόντων βιοδιέγερσης, µε τη δράση µεν να βρίσκεται σε καλό δρόµο, αλλά να απαιτούνται ορισµένες τροποποιήσεις ώστε να δίνεται η ευκαιρία για µεγαλύτερο πριµ, κινούµενη στη βάση των βέλτιστων αγροτικών πρακτικών.

Όπως έχουν τα πράγµατα, η επιδότηση που δίνεται, στα πλαίσια της ∆ράσης 6 ορίζει πως πρέπει να γίνει αποκλειστική χρήση ανά αγροτεµάχιο της δράσης και σε όλες τις εφαρµογές (πχ βασική και επιφανειακή εφαρµογή). Όπως αναφέρει ο ΣΠΕΛ σε ανάλυση που έχει κάνει για το συγκεκριµένο ζήτηµα µε βάση τον πίνακα ασυµβατοτήτων µεταξύ των ecoschemes (ΦΕΚ Β’ 3941/17.06.23- ΦΕΚ Β’5022/09.08.2023), υφίσταται ασυµβατότητα, σε επίπεδο αγροτεµαχίου, µεταξύ:

  • των λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης (31.6-Ι) και των λιπασµάτων µε αναστολέα/παρεµποδιστή (31.6-ΙΑ).
  • των λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης (31.6-Ι) και λιπασµάτων µε βιοδιεγέρτη (31.6-ΙΒ)
  • των λιπασµάτων µε αναστολέα/παρεµποδιστή (31.6-ΙΑ) και λιπασµάτων µε βιοδιεγέρτη (31.6-ΙΒ)

∆ηλαδή, ο αγρότης θα πρέπει να εφαρµόσει το λίπασµα µε αναστολέα/παρεµποδιστή και στη βασική και στην επιφανειακή λίπανση.

Αντίστοιχα, ισχύει και για τα λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης, καθώς και στα λιπάσµατα µε βιοδιεγέρτες. Ωστόσο, σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’5022/09.08.2023 τα προϊόντα µε βιοδιεγέρτες µπορούν να συνδυαστούν µε τα λιπάσµατα µε αναστολέα/παρεµποδιστή ή τα λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης.

Αυτό που ζητάνε παραγωγοί αλλά και η αγορά εισροών είναι να µπορεί ο δικαιούχος να «παίζει» µε τις επιλογές του και να µπορεί να εφαρµόζει έναν συνδυασµό των προϊόντων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. «Θα µπορούσε να εφαρµοστεί εναλλαγή τύπων λιπασµάτων που εµπίπτουν στο καθεστώς ενίσχυσης χωρίς να µεταβάλλεται η φιλοσοφία των οικολογικών σχηµάτων, αλλά ούτε και να περιορίζουν τις επιλογές των αγροτών», αναφέρει ο ΣΠΕΛ. Με αυτόν τον τρόπο το µέγιστο της ενίσχυσης θα µπορούσε να φτάσει για τις αροτραίες εκτάσεις τα 12 ευρώ το στρέµµα, συν 3 ευρώ για τη χρήση της ψηφιακής εφαρµογής. Ακόµη πάντως και να µην αυξηθεί η ενίσχυση, είναι αναγκαίος ο συνδυασµός µε βάση τις βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές.

Υπενθυµίζεται πως η επιδότηση για παρεµποδισµένα και βραδείας αποδέσµευσης είναι στα 4,5 ευρώ ανά στρέµµα σε αροτραίες και κηπευτικά και 6 ευρώ στις µόνιµες. Για βιοδιεγέρτες είναι 3 ευρώ στις αροτραίες και 6 ευρώ για µόνιµες και κηπευτικά.

Παράδειγµα σε ανάλυση του ΣΠΕΛ για το Σιτάρι

  • Ψηφιακή Εφαρµογή: Μέγιστη ενίσχυση 3 ευρώ/στρέµµα.
  • Εφαρµογή σε βασική και επιφανειακή λίπανση ενός λιπάσµατος βραδείας αποδέσµευσης. Μέγιστο ύψος ενίσχυσης 4,5 ευρώ/στρέµµα.
  • Εφαρµογή ενός προϊόντος µε βιοδιεγέρτη (ΥΑ 217217/8-1-2004 ή ΚΑΝ 1009/2019 – ΚΛΠ6). Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 3 ευρώ/στρέµµα.

Πηγή: www.agronews.gr