ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία ««ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το δ.τ. «ATLASTV-RADIOATHOS.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 154, Εντός Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – Περίπτερο 1 – 1ος Όροφος, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

1. Εισαγωγή – Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Η παρούσα πολιτική αφορά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω των ιστοτόπων, του διαδικτύου γενικότερα και του τηλεφώνου. Με την παρούσα πολιτική θέλουμε να σας εξηγήσουμε όσο το δυνατόν απλά και κατανοητά:

– Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

– Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση τα επεξεργαζόμαστε

– Για πόσο καιρό τα διατηρούμε

– Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας και

– Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Μέσω της Ιστοσελίδας μας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών καθώς και της διοργάνωσης τηλεοπτικών προγραμμάτων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Τα κύρια προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με τη συναίνεση του επισκέπτη/χτήστη είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –email, τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τον νόμο, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας που χορηγούνται μέσω του ιστότοπου με νόμιμο και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε) και την εθνική νομοθεσία. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για ρητούς, νόμιμους και καθορισμένους στην παρούσα πολιτική σκοπούς και μόνο όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που τα επεξεργαζόμαστε.

Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή τους.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία σε σχέση με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων και αιτημάτων σας που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Τμήμα Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου atlastv@atlastv.gr.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και προστατευμένα από παράνομη επεξεργασία, από τυχαία ή δόλια απώλεια και καταστροφή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Εφαρμόζουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και εφαρμόζουμε ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και το μέγεθος του κινδύνου της δραστηριότητάς μας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής τους. Έχουμε υιοθετήσει τις κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας, πολιτικές και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων. Το προσωπικό μας και οι τρίτοι συνεργάτες μας έχουν δεσμευθεί εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

2. Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Κατά κύριο λόγο, η ATLAS TV συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε τηλεφωνικά (π.χ. υποβάλλοντας μία Αίτηση Συμμετοχής σε τηλεπαιχνίδι/διαγωνισμό ή συμπληρώνοντας μία φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα μας).

Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει όταν: α) ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και β) ορισμένα δεδομένα συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies.

2.1. Αυτόματη συλλογή δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ο διακομιστής μας συλλέγει ορισμένα δεδομένα και συγκεκριμένα:

• Την ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.

• Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.

• Τον περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

• Τη Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP αποτελεί προσωπικό δεδομένο, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, παρότι δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με το στοιχείο αυτό.

Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός) για τον οποίο συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα κατά το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ και γ΄ του ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσηε, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών.

Περαιτέρω, όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω τεχνολογίες προκειμένου η περιήγησή σας να είναι άνετη και αποτελεσματική, για να μπορείτε να έχετε στη διάθεσή μίας σειρά από λειτουργίες, όπως να κοινοποιείτε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για να μας παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με την περιήγησή σας, αλλά και για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις σας. Πιο συγκεκριμένα, τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera κτλ.) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Σημειώνεται μάλιστα ότι συνεχίζοντας τη χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των «cookies».

2.2. Φόρμες Εγγραφής και επικοινωνία μαζί μας μέσω ειδικής φόρμας, e mail ή τηλεφώνου

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς συμπληρώνετε στη συγκεκριμένη φόρμα και όποια άλλη πληροφορία τυχόν εσείς μας παρέχετε κατά την επικοινωνία μας. Τα δεδομένα αυτά είναι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όποια άλλη πληροφορία τυχόν εσείς μας παρέχετε κατά την επικοινωνία μας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για την επαφή και την τεχνική διαχείριση από εμάς. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, είναι η συγκατάθεσή σας, κατά το άρθρο 6 παρ.1 εδ. α του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα που μας παρέχετε θα διαγραφούν όταν το ζητήσετε υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται τυχόν νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών. Επιπλέον, και μόνο με την προαιρετική συγκατάθεσή σας που αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφικο α του ΓΚΠΔ, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε το Ε-mail που μας δίνετε για να λαμβάνετε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό. Ανά πάσα στιγμή και σε κάθε επόμενη επικοινωνία μπορείτε να αίρετε τη σχετική συγκατάθεσή σας.

2.3. Επεξεργασία δεδομένων με την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής σε εκπομπή – τηλεπαιχνίδι, μέσω των ιστοσελίδων μας .

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα συνήθη και τυχόν ειδικά προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα της Αίτησης για συμμετοχή στους Διαγωνισμού του καναλιού μας και ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικά και μορφωτικά προσόντα, προτιμήσεις και λοιπά προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά επεξεργαζόμαστε προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτηση συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α ΓΚΠΔ).

Σε περίπτωση που επιλεγείτε για να συμμετάσχετε στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού και υπογράψετε τη σχετική δήλωση συναίνεσης σε μαγνητοσκόπηση (αποτύπωση εικόνας και ήχου – video κλπ.) και συμβάσεις εκχώρησης του δικαιώματος μετάδοσης και εκμετάλλευσης όλων των μαγνητοσκοπημένων δεδομένων εικόνας και ήχου σας μέσω της τηλεόρασης ή/και του διαδικτύου με τη μορφή τηλεοπτικής εκπομπής, αποσπασμάτων, φωτογραφιών ή και σποτ, τα σχετικά δεδομένα σας εικόνας και ήχου τα επεξεργαζόμαστε για το σκοπό της εμπορικής εκμετάλλευσης της τηλεοπτικής εκπομπής/τηλεπαιχνιδιού μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση και η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β και α και 9 παρ. 2 εδ. Α ΓΚΠΔ).

Τέλος, επισημαίνεται ότι μόνο με την προαιρετική συγκατάθεσή σας που αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) για μελλοντική επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να διερευνήσουμε την επιθυμία σας για συμμετοχή σε μελλοντικούς Διαγωνισμούς ή εκπομπές που διοργανώνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για λόγους συμμόρφωσης με τους νόμους, τους κανονισμούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και η σύμβαση, καθώς και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

2.4 Live διαγωνισμοί κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών εκπομπών με συμμετοχή του κοινού

Όταν συμμετέχετε, μέσω του διαδικτύου ή τηλεφωνικά, σε ένα διαγωνισμό που διεξάγεται ζωντανά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας που εσείς μας παρέχετε όπως το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής αυτού και ειδικότερα και όσον αφορά την ύπαρξη κάποιου Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου αυτού. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό συναινείτε στην ανακοίνωση του ονόματός σας στην ιστοσελίδα μας, στα στοιχεία των νικητών ή και σε εκπομπές του Σταθμού μας.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας αλλά και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

2.5 Εμφάνιση σε τηλεοπτικά προγράμματα και εκπομπές

Με τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να συμμετάσχετε σε τηλεοπτικά προγράμματα και εκπομπές. Στην περίπτωση αυτή θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, ιδίως και κατά περίπτωση με την φωτογράφιση και βιντεοσκόπησή σας, ανάρτηση της εικόνας σας στην τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αυτοματοποιημένα ή μη μέσα, στα πλαίσια του σκοπού της υλοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών προγραμμάτων, τηλεοπτικών σειρών κλπ. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και το νόμιμο συμφέρον μας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και στ΄ του ΓΚΠΔ).

Με τη συγκατάθεσή σας σας ενδέχεται να επεξεργαστούμε επιπλέον τα προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) για μελλοντική επικοινωνία με το σκοπό της δυνατότητας συμμετοχής σας σε μελλοντικές εκπομπές/γυρίσματα.

3. Σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ATLAS TV διατηρεί σελίδες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του «Facebook και επομένως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των σελίδων μας στο Facebook με την επιλογή «στείλτε μήνυμα», ή ακόμα να δημοσιεύσετε κάτι υπό προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία μας, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματά σας, συλλέγει και επεξεργάζεται το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. τηλέφωνο, email, κτλ.). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, καθώς και η δημοσίευση που τυχόν εσείς οι ίδιοι κάνετε υπό προϋποθέσεις, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία είναι και η νομική βάση της επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ). Η πρόσβαση και η χρήση της σελίδας μας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “LIKE” στην σελίδα της Εταιρείας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί η Εταιρεία μέσω της σελίδας της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή «UNLIKE».

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (τεχνικά και οργανωτικά) για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω του Facebook όπως ενδεικτικά είναι ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού της στο Facebook.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους ως άνω σκοπούς (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες). Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.