Τρία παραδείγματα για κατοχύρωση μείωσης φόρου 50% σε αγρότες χωρίς να συμμετέχουν σε συνεργατικό σχήμα

Η διευκρινιστική απόφαση [127754 ΕΞ 2022: Καθορισµός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος επί κερδών από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρµογή των προβλέψεων αυτών σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχοµένου των συµβάσεων συµβολαιακής γεωργίας για την εφαρµογή των ως άνω άρθρων], δηµοσιεύθηκε 9 Σεπτεµβρίου.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2: [..Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και (α) είτε είναι µέλη νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προµηθεύουν αυτό µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, (β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβολαιακής γεωργίας το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρµογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον µίας (1) σύµβασης συµβολαιακής γεωργίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεµφερή προϊόντα, µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής του…]. Το συγκεκριµένο θέµα απασχολεί όλο τον αγροτικό κόσµο. Ξεκίνησαν για παράδειγµα οι παραδόσεις βάµβακος στα εκκοκκιστήρια και οι αγρότες παραµένουν µπερδεµένοι διότι υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις.

Να ξεκαθαρίσουµε ότι η σύµβαση που θα υπογραφεί για τη συµβολαιακή γεωργία δεν υπάρχει ακόµα ως φόρµα στο σύστηµα του υπουργείου Οικονοµικών. Αυτές τις µέρες οριστικοποιούνται οι λεπτοµέρειες οι οποίες θα συµπεριλαµβάνονται σε αυτή, σύµφωνα µε τα κριτήρια που θα προσδιορίζουν τον έλεγχο της παραγωγής. Εποµένως, καλό είναι να υπάρξει υποµονή µέχρι την οριστικοποίηση της σύµβασης.

Πηγή: www.agronews.gr