ΒΤΑ: Η ΕΕ εγκρίνει το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία στις Επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το βουλγαρικό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία στις Επιχειρήσεις, το οποίο θα εκταμιεύσει ποσό 1,49 δισεκ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, ανακοίνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία.

Το πρόγραμμα παρέχει στοχευμένη υποστήριξη στις βουλγαρικές εταιρίες για να αντιμετωπίσουν τους κύριους τομείς, που καθυστερούν τον μετασχηματισμό της βουλγαρικής οικονομίας σε μια καινοτόμα, ψηφιακή οικονομία, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αποδοτική χρήση των πόρων. Πάνω από το 85% του προϋπολογισμού του Προγράμματος, ή 1,28 δισεκ. ευρώ, έχουν στόχο τους μικρούς και μεσαίους παρόχους υπηρεσιών.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η επίτευξη έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης της βουλγαρικής οικονομίας, όπως και ένας βιομηχανικός και ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας. Άλλες προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και καινοτομίας και την εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών. Επίσης, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την παγκοσμιοποίηση, την ανταγωνιστικότητα και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την εγγύηση των οφελών της ψηφιακής μετάβασης, μια μετάβαση στην κυκλική και ενεργειακά αποδοτική οικονομία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι δραστηριότητες οι οποίες θα υποστηριχθούν είναι οι εξής: υποστήριξη για τις καινοτομίες των νεοφυών και ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στον κλάδο των βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας, την ενίσχυση της ψηφιοποίησης, στην οποία περιλαμβάνονται η κυβερνοασφάλεια και η ανάπτυξη τεχνολογιών, που είναι απαραίτητες για τη μετάβαση στη βιομηχανία 4.0. Επίσης, υποστήριξη για την εισαγωγή τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενεργειακά αποδοτικών. Πιστοποίηση συστημάτων και κινήτρων ενεργειακής διαχείρισης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βοήθεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εισαγωγή τεχνολογιών για αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, αύξηση του μεριδίου ανακύκλωσης, αναβάθμιση τεχνολογιών για τη διαχείριση αποβλήτων, και ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ των εταιρικών σχέσεων και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Σχεδόν το 35% του προϋπολογισμού του Προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοπιστωτικών εργαλείων όπως οι εγγυήσεις τραπεζικών δανείων και οι επενδύσεις κεφαλαίων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό θα εγγυάται μια πιο αποδοτική και βιώσιμη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για την υποστήριξη έργων που παράγουν έσοδα.

Τη Δευτέρα, η Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα Συνδεσιμότητας των Μεταφορών, την πρώτη μεγάλη υποδομή κατά την τρέχουσα περίοδο του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει 1,61 δισεκ. ευρώ, που προορίζονται για επενδύσεις οι οποίες προωθούν τη χρήση περιβαλλοντικών μέσων μεταφοράς και εναλλακτικών καυσίμων. Αυτό θα βελτιώσει επίσης την ποιότητα των οδικών, των σιδηροδρομικών και των θαλάσσιων υποδομών και θα συμβάλλει στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον.

Πηγή: www.amna.gr