Ο νέος χάρτης επιδοτήσεων σε αγροτικές επενδύσεις μέσα από τον Αναπτυξιακό

Με αυξηµένα κατά 5-25% ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα νέα ποσοστά φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις µεσαίες και 80% για τις µικρές επιχειρήσεις, ποσοστά που θα ισχύσουν για τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο που θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τις ερχόµενες ηµέρες.

Επιλέξιµες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είναι οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στις συγκεκριµένες Περιφέρειες οι µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται, ανάλογα µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, µεταξύ 30-50% για τις µεγάλες επιχειρήσεις.Όσον αφορά στην Αττική, καθορίζονται ως µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις µεγάλες επιχειρήσεις -στον ∆υτικό Τοµέα Αθηνών το 15%, -στην Ανατολική Αττική, τη ∆υτική Αττική και σε Πειραιά/Νήσους το 25%. Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, οι µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται -κατά 10 εκατοστιαίες µονάδες για επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από µεσαίες επιχειρήσεις -και κατά 20 εκατοστιαίες µονάδες για επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές επενδύσεις τους µε επιλέξιµες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, µόλις τεθεί σε εφαρµογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο ∆ίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Κανονισµού για το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη δυνατότητα, στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων µε προσαύξηση 10% επί της µέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις µελλοντικές περιοχές ∆ίκαιης Μετάβασης.

Πάντως αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως µπορεί ο Αναπτυξιακός Νόµος να ψηφιστεί εντός του µήνα αυτό δεν σηµαίνει όµως πως οι σχετικές προκηρύξεις θα βγουν άµεσα στον αέρα. Μάλιστα, κάποιες εκτιµήσεις κάνουν λόγο για έναν πρώτο κύκλο προκηρύξεων το νωρίτερο µέσα στο ερχόµενο καλοκαίρι.

Πηγή: www.agronews.gr