Τυροκομείο και ελαιοτριβείο με πριμ 60% σε αγρότες από τη νέα δράση μεταποίησης

Με ελάχιστο προϋπολογισµό φακέλου τα 400.000 ευρώ και ενίσχυση στο 50% συν 10% προσαύξηση για επενδύσεις που ενσωµατώνουν φιλοπεριβαλλοντική τεχνολογία, σχεδιάστηκε το νέο Μέτρο Αγροτικής Μεταποίησης του ΠΑΑ (πρώην 4.2.1.).

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα µε κονδύλια ύψους 156 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της χώρας και θα περιλαµβάνει µόνο επενδύσεις µε τελικό προϊόν αγροτικό. Ξεχωριστή πρόσκληση για τελικό προϊόν µη αγροτικό (πρώην Μέτρο 4.2.2) δεν θα προκηρυχθεί µέσω ΠΑΑ, αλλά τέτοιες επενδύσεις θα καλύπτονται µόνο από τον Αναπτυξιακό Νόµο.

Αναλυτικότερα, η συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά τη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων των παρακάτω τοµέων: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, µελισσοκοµία, σηροτροφία, ζωοτροφές, δηµητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό Υλικό και ξύδι.

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τοµείς αφορούν κυρίως ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις, µονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις µονάδων, µονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο, ανάλογα µε την περίπτωση.

Επιλέξιµοι δικαιούχοι, µέγεθος ενίσχυσης και προϋπολογισµός

Πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις µε προϋπολογισµό επενδυτικών σχεδίων κατ’ ελάχιστον τις 400.001 ευρώ και µέγιστο τα 5 εκατ. ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης είναι:

α) Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και µικρά νησιά Αιγαίου: 65%

β) λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες: 50%

γ) λοιπές περιοχές: 40 %

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται για τις νησιωτικές περιφέρειες λόγω του αυξηµένου µεταφορικού κόστους.

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου, µείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στο πλαίσιο εφαρµογής της παρέµβασης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η «πιστοποίηση» επίτευξης του στόχου µέσω της αναλυτικής καταγραφής της υφιστάµενης και µελλοντικής κατάστασης.

Όσον αφορά το ενδεχόµενο προκήρυξης φέτος, αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί από το ΥΠΑΑΤ µέχρι στιγµής.

Πηγή: www.agronews.gr