Από 15 ευρώ το κεφάλι για έξοδα κτηνιάτρου μέχρι έξυπνα κολάρα επιδοτούν τα καινούρια Προγράμματα της ΚΑΠ

Προγράµµατα που καλύπτουν από την αµοιβή του κτηνίατρου και τα εµβόλια, έως την αγορά έξυπνων κολάρων για τα ζώα, την εγκατάσταση κλιµατιστικών ΑΠΕ στο στάβλο αλλά και την αγορά… ποιµενικού, προβλέπει στα αµιγώς κτηνοτροφικά Μέτρα το νέο ΠΑΑ.

Πρόκειται για ολοκαίνουργια προγράµµατα που δεν έχουν προκηρυχθεί στην τρέχουσα περίοδο, που αφορούν κυρίως για παραγωγούς που το «ψάχνουν» πιο ενεργά σε σχέση µε την κατάσταση της σταβλική τους εγκατάστασης. Το πρώτο Μέτρο έχει τίτλο «Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην αιγοπροβατοτροφία» και αφορά αποκλειστικά τους κατ’ επάγγελµα κτηνοτρόφους, τους οποίους αποζηµιώνει στο 100% για κτηνιατρικά έσοδα που έχουν σχέση µε τον εµβολιασµό. Η επιδότηση ορίζεται περίπου στα 15 ευρώ το κεφάλι ζώου. Σχεδιάζεται µέσω αυτού του Μέτρου να καλυφθούν οι ανάγκες για περίπου 17.000 ζώα, µε προϋπολογισµό 11,8 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο Μέτρο «Καλή µεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων», µετατράπηκε σε πρόγραµµα επιδοτούµενων δαπανών στο 80% της επένδυσης. Οι δαπάνες µπορούν να αφορούν µεταξύ άλλων την εγκατάσταση συστήµατος εξαερισµού (ανεµιστήρες, κεκλιµένα παράθυρα µε πλέγµα, κ.λπ), την εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης των ζώων στους χώρους σταυλισµού και την εγκατάσταση συστήµατος ψύξης, θέρµανσης και αερισµού κατά προτεραιότητα µε την χρήση ΑΠΕ.

Ακόµη ένα πρόγραµµα που αφορά την ευζωία στον στάβλο είναι οι «Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων». Πρόκειται για µία παρέµβαση που αφορά επενδύσεις που στοχεύουν στην διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και στη λήψη όλων εκείνων των µέτρων που θα πρέπει να λαµβάνονται από το σύνολο των παραγωγικών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων προκειµένου να προλαµβάνονται και να αντιµετωπίζονται όλες οι νόσοι των ζώων και οι ζωονόσοι που δύναται να εµφανιστούν σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Η ενίσχυση παρέχεται στο 80% των δαπανών.

Μέχρι και την αγορά…ποιµενικού

Ακόµη ένα Μέτρο που µοιάζει να έχει ενδιαφέρον είναι οι «Μη παραγωγικές επενδύσεις για την αειφορική διαχείριση και προστασία µεγάλων θηλαστικών (Αρκούδα, Λύκο, Τσακάλι και Ελάφι)». Πρόκειται για πρόγραµµα που επιδοτεί στο 100% δαπάνες για:

 • Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, η οποία περιλαµβάνει φωτοβολταϊκό σύστηµα (ηλιακό πάνελ), καλώδιο (σύρµα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας)όργανο ελέγχου, µπαταρία, ξύλινοι, πλαστικοί ή µεταλλικοί πάσσαλοι.
 • Προµήθεια σκύλων φύλαξης κατά προτεραιότητα του ελληνικού ποιµενικού.

Παρεµβαση 1

Κτηνίατρος στον στάβλο

Η συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά στην ενίσχυση της πρόληψης και την µείωση της χρήσης αντιβιοτικών στα αιγοπρόβατα. Οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριµένες ενέργειες/ για την βελτίωση της υγείας των ζώων σε αιγοπροβατοτροφικές µονάδες. Οι δεσµεύσεις για την υγεία στοχεύουν στην ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την πρόληψη των ασθενειών µέσω του εµβολιασµού των ζώων και της χρήσης παρασιτοκτόνων. Ο κτηνοτρόφος οφείλει να εξοικειωθεί µε την πρακτική του εµβολιασµού ώστε αφ’ ενός να µειωθεί η χρήση αντιβιοτικών που αποτελεί τον πρωτεύοντα στόχο αφετέρου δε να µειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρουν οι ασθένειες των ζώων. Η επιλογή των εµβολίων γίνεται κατόπιν της υπόδειξης
του κτηνίατρου της εκµετάλλευσης που έχει την ευθύνη κατάρτισης του σχεδίου δράσης για την ευζωία της εκµετάλλευσης.

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης

Επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν αιγοπρόβατα και οι οποίοι:

 • δηλώνουν τα ζώα τους στην ΕΑΕ, κατά το έτος που καθορίζεται στην πρόσκληση,
 • είναι κάτοχοι κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης που λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε το νόµο 4056/2012,
  όπως αυτός ισχύει,
 • προβαίνουν στη διενέργεια και κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου, σύµφωνα
  µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και την αριθ. 297286/05.8.2005 (Β΄1170) ΚΥΑ,
 • τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΕ) 2019/6 και της εθνικής νοµοθεσίας για την προµήθεια και χρήση των κτηνιατρικών φαρµάκων στις εκτροφές παραγωγικών ζώων.

Οι ∆ικαιούχοι θα ελέγχονται και θα λαµβάνουν τεχνική στήριξη για την υλοποίηση των δεσµεύσεών τους από ιδιώτη κτηνίατρο «τεχνικό σύµβουλο υγείας», όπως θα καθοριστεί στο εθνικό πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου.

Ποσό ενίσχυσης

Το µέσο κόστος των δεσµεύσεων για τους ετήσιους εµβολιασµούς και χρήση αντιπαρασιτικών εκτιµήθηκε ανά είδος και µέγεθος ζώου για τις κυριότερες ασθένειες που δύναται να αντιµετωπιστούν. Το ποσό ετήσιας αποζηµίωσης για τον εµβολιασµό των ζώων και την χρήση παρασιτοκτόνων εκτιµήθηκε σε 13,42 ευρώ/κεφαλή. Επιπλέον της ενίσχυσης που αφορά στο σύνολο των πρόσθετων δαπανών για την εφαρµογή των εµβολιασµών.και της παρασιτοκτονίας καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 10% του συνόλου της ετήσιας ενίσχυσης που καταβλήθηκε για τον εµβολιασµό, για την κάλυψη των δαπανών παροχής τεχνικών συµβουλών για τη σωστή υλοποίηση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων και τη σχετική σύνταξη της αίτησης ενίσχυσης.

Παρέµβαση 2

Ευζωία

Η δράση ενισχύει παραγωγικές επενδύσεις για την βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ενσταβλισµένων ζώων σε κτηνοτροφικές µονάδες µε στόχο την µείωση των ασθενειών, την µείωση των τραυµατισµών και γενικότερα την υλοποίηση παρεµβάσεων που οδηγούν στην µείωση της χρήσης των αντιβιοτικών ως αποτέλεσµα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και τη µείωση του εγκλεισµού των ζώων. Η επιτήρηση της συµπεριφοράς των ζώων, η παρακολούθηση των συνθηκών διαβίωσης (θερµοκρασία, υγρασία), η διασφάλιση του κατάλληλου φωτισµού καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας, η εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων καθαρισµού των εγκαταστάσεων, η µόνωση, η αναβάθµιση των συστηµάτων εξαερισµού και η κατάργηση των κλωβών αποτελούν παρεµβάσεις που επιτρέπουν την διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος που µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τόσο την εµφάνιση όσο και την µετάδοση των νόσων και των ζωονόσων. Τα γενικά µέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των εκτρεφόµενων ζώων, που µπορούν να ενισχυθούν µέσω της παρέµβασης µπορεί να περιλαµβάνουν:

 • Εγκατάσταση/επισκευή συστήµατος/εξοπλισµού για µείωση του χρόνου ατοµικού εγκλεισµού για χοιροµητέρες και µόσχους
 • Εγκατάσταση/Επισκευή συστήµατος/εξοπλισµού για
  τον έλεγχο των τιµών θερµοκρασίας και υγρασίας
  στους χώρους σταυλισµού και την δυνατότητα ειδοποίησης σε µη φυσιολογικές συνθήκες (πχ αισθητήρες µέτρησης θερµοκρασίας, υγρασίας, , αµµωνίας και διοξειδίου
  του άνθρακα, µέτρησης θερµοκρασίας-υγρασίας κ.λπ)
 • Εγκατάσταση/Επισκευή συστήµατος εξαερισµού (ανεµιστήρες, κεκλιµένα παράθυρα µε πλέγµα, κ.λπ).
 • Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης των ζώων στους χώρους σταυλισµού, ώστε να είναι εφικτή η άµεση παρέµβαση σε περίπτωση τραυµατισµού, δυστοκίας, κ.λπ.
 • Εγκατάσταση συστήµατος ψύξης, θέρµανσης και αερισµού κατά προτεραιότητα µε την χρήση ΑΠΕ.
 • Αντικατάσταση/Επισκευή δαπέδων, λοιπού εξοπλισµού και εσωτερικής περίφραξης, µε υλικά που περιορίζουν τον τραυµατισµό των ζώων.
 • Εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόµενα
  πχ πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού, καταιονιστήρες νερού κ.λπ.).

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης

∆ικαιούχοι είναι κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφοι.

Ποσοστό και ποσό ενίσχυσης

Ο µέγιστος προϋπολογισµός για την ∆ράση 3 (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή) ορίζεται στα 750.000 ευρώ, ενώ ο ελάχιστος στα 25.000 ευρώ. Η ενίσχυση ορίζεται στο 80% των δαπανών.

Παρέµβαση 3

Bιοασφάλεια ζώων

Η παρέµβαση αφορά επενδύσεις που στοχεύουν στην διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και στη λήψη όλων εκείνων των µέτρων που θα πρέπει να λαµβάνονται από το σύνολο των παραγωγικών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων προκειµένου να προλαµβάνονται και να αντιµετωπίζονται όλες οι νόσοι των ζώων και οι ζωονόσοι που δύναται να εµφανιστούν σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Τα γενικά µέτρα βιοασφάλειας, που µπορούν να ενισχυθούν µέσω της Παρέµβασης µπορεί να περιλαµβάνουν:

 • Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθεκτικού περιµετρικού φράκτη της εκµετάλλευσης ή ηλεκτρικής περίφραξης υψηλής έντασης.
 • ∆ιαχωρισµός καθαρής και µη καθαρής ζώνης για την κίνηση ατόµων κατά την είσοδό τους στην εκµετάλλευση, εντός αυτής και κατά την έξοδό τους: κατασκευή χώρων ιµατισµού, υπόδησης και απολύµανσης χεριών, εξοπλισµός καθαρισµού και λειτουργικής απολύµανσης υποδηµάτων κατά την είσοδο στους θαλάµους, κλπ.
 • ∆ηµιουργία ανεξάρτητων, διακριτών, κατάλληλων χώρων για την αποµόνωση των νεοεισερχόµενων και των ασθενών ζώων, καθώς και για τη διατήρηση/αποθήκευση/ψύξη νεκρών ζώων.
 • Εγκατάσταση/αποκατάσταση λειτουργίας συστήµατος
  ή σταθµού καθαρισµού και απολύµανσης των εισερχοµένων οχηµάτων στην εκµετάλλευση, συµπεριλαµβανοµένων της απολυµαντικής τάφρου,
  των φορητών µονάδων απολύµανσης, των πλυστικών υψηλής πίεσης και του συστήµατος καταιονισµού για
  την ολόπλευρη απολύµανση των οχηµάτων.
 • Μόνωση/στεγανοποίηση εγκαταστάσεων, κατά προτεραιότητα µε φυσικά υλικά. Κλείσιµο των οπών (τοιχοποιίας και στεγάστρων) ή/και τοποθέτηση πλεγµάτων στα παράθυρα.
 • Τοποθέτηση εξοπλισµού φωτισµού σε όλες τις θέσεις της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης (πχ. στη ράµπα, στο φράκτη κλπ.)
 • Τοποθέτηση/ Ενίσχυση διχτυών για την κάλυψη εξωτερικών χώρων εκµεταλλεύσεων ελευθέρας βοσκής ωοπαραγωγών ορνίθων και ορνιθίων κρεοπαραγωγής.

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης

Κάτοχοι κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα) συστηµατικής εκτροφής (αιγοπροβατοτροφίας, βοoτροφίας, χοιροτροφίας, πουλερικών).

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό στήριξης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 80% του ποσού των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών. Ο µέγιστος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή) ορίζεται στα 500.000 ευρώ, ενώ ο ελάχιστος στα 30.000 ευρώ.

Πηγή: www.agronews.gr