Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020: Ξεκινούν αιτήσεις για ενίσχυση και χρηματοδότηση

Ξεκινά η υποβολή προτάσεων έργων (Πράξεων) για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», Ειδικός Στόχος 1 «Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»).

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, δυνητικοί δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι:
Οργανώσεις Παραγωγών αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 2430/110502/2017 ΥΑ και ισχύει, όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους.
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 2430/110502/2017 ΥΑ και ισχύει, όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους.
Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα από το Δημόσιο).
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 5.000 ΕΥΡΩ και να μην υπερβαίνει τα 3.000.000 € Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31/12/2021.
Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη μαζί με τον πλήρη φάκελο της πρότασης (δικαιολογητικά του Παραρτήματος III) στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527. O φάκελος υποβάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MSEXCEL).
Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, τηλ. 2131501151 και από τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στο τηλέφωνο: 2131501175.

 

Πηγή: halkidikifocus.gr